ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย


ดิกชันนารี แปลภาษา


ดิกชันนารี การศึกษา


คำศัพท์ และ ความหมาย


Content

ลำดับ Content
  1 การทักทายในภาษาจีน
  2 การกล่าวลาในภาษาจีน
  3 การขอบคุณในภาษาจีน
  4 การตอบรับในภาษาจีน
  5 การขอโทษในภาษาจีน
  6 การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
  7 ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
  8 เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
  9 นับเลขจีน
  10 การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
  11 การทักทายภาษาเกาหลี
  12 คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
  13 คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
  14 คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
  15 ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
  16 รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
  17 คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
  18 คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
  19 คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
  20 คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
  21 คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
  22 คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
  23 คำศัพท์ภาษาอีสาน
  24 คำศัพท์ภาษาเหนือ