ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี

คำศัพท์ภาษาจีน(中文语言 Zhōngwén yǔyán)-ภาษาไทย(泰语 Tàiyǔ):

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   ก็ ความหมาย
  2   กงกาง (ธุระ) ความหมาย
  3   กงการ ความหมาย
  4   กงเต็ก ความหมาย
  5   กงสี ความหมาย
  6   กงสุล ความหมาย
  7   กงสุลใหญ่ ความหมาย
  8   ก็ช่าง ความหมาย
  9   กฎ ความหมาย
  10   กฎกระทรวง ความหมาย
  11   กฎเกณฑ์ ความหมาย
  12   กฎข้อบังคับ ความหมาย
  13   กฎบัตรกฎหมาย ความหมาย
  14   กฎบัตรสหประชาชาติ ความหมาย
  15   กฎหมาย ความหมาย
  16   กฎหมายระหว่างประเทศ ความหมาย
  17   กฎหมายบ้านเมือง ความหมาย
  18   กฎหมายพาณิชย์ ความหมาย
  19   กฎหมายแพ่ง ความหมาย
  20   กฎหมายมหาชน ความหมาย
  21   กฎหมายแรงงาน ความหมาย
  22   กฎหมายอาญา ความหมาย
  23   กฎหมายเอกชน ความหมาย
  24   กด ความหมาย
  25   กดกริ่ง ความหมาย