ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย


คณิตศาสตร์เรื่อง การบวกผลบวกไม่เกิน 9


การบวกผลบวกไม่เกิน 9

ความหมายของการบวก

1.การบวก คือ การนำจำนวน 2 จำนวน (หรือมากกว่า) มารวมกัน ผลที่ได้เรียกว่า ผลบวก ผลรวม ผลลัพธ์ หรือคำตอบ

2."+" เป็นสัญลักษณ์แสดงการรวมกันหรือการบวก

3."=" เป็นสัญลักษณ์แสดงการเท่ากัน