ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย


คณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและลบผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100


การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100

1.การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 ไม่มีการทดให้นำจำนวนในหลักเดียวกันบวกกัน              

 ตัวอย่าง !    หาผลบวกของ 24 กับ 32

วิธีทำ 

24

     +

32

56

ดังนั้น 24 + 32 = 56

ตอบ  ๕๖

2.การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ เมื่อผลบวกของจำนวนในหลักหน่วยเป็นจำนวนสองหลัก

ตัวอย่าง !    หาผลบวกของ 19 กับ 45

วิธีทำ 

19

    +

45

64

ดังนั้น 19 + 45 = 64

ตอบ     ๖๔

3.การบวกจำนวนสองจำนวนใดๆ สามารถสลับที่จำนวนทั้งสองโดยที่ผลบวกยังเท่าเดิม

4.การบวกจำนวนสามจำนวน อาจทำได้โดยหาผลบวกของสองจำนวนแรกแล้วจึงบวกกับจำนวนที่สาม หรือบวกทั้งสามจำนวนพร้อมกัน

5.ศูนย์บวกกับจำนวนใดๆ ได้ผลบวกเป็นจำนวนนั้น

การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100

1.การลบจำนวนนับสองจำนนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 ไม่มีการกระจายให้นำจำนวนในหลักเดียวกันลบกัน

ตัวอย่าง !    37 – 15 = □

 วิธีทำ                               

37

     –

15

22

ดังนั้น 37 – 15 = 22

ตอบ     ๒๒

2.การลบจำนวนสองสองจำนวนที่จำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักหน่วยของตัวลบ ให้กระจายตัวตั้งออกมา 1 สิบ แล้วนำมารวมกับจำนวนในหลักหน่วยของตัวตั้ง