ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย


คณิตศาสตร์เรื่อง การบอกเวลา


การบอกเวลา

                     นาฬิกามีการแบ่งเวลาออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนไปจนถึงเวลาเที่ยงวัน รวมเวลา 12 ชั่วโมง เรียกว่า                     “เวลาก่อนเที่ยงวัน” แล้วเริ่มนับเวลาช่วงหลังใหม่ จากเวลาเที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืน รวม 12 ชั่วโมง เรียกว่า “เวลาหลังเที่ยงวัน” รวมเวลา     2 ช่วงเป็น 24 ชั่วโมง เรียกว่า 1 วัน

                     ส่วนประกอบของนาฬิกา ได้แก่ 

 

                       1. หน้าปัด บนหน้าปัดแบ่งออกเป็น 12 ช่องใหญ่ ซึ่งมีตัวเลขกำกับไว้ตั้งแต่ 1-12 แทน 12 ชั่วโมง และในระหว่างตัวเลข                จะแบ่งเป็น 5 ช่องเล็ก แต่ละช่องเล็กแทนเวลา 1 นาที ในระหว่างตัวเลขมี 5 นาที 

                     

 

                       2. เข็มนาฬิกา เข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมง เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที เข็มยาวบอกเวลาเป็นวินาที เข็มยาวหมุนไป 1 รอบ หรือ         12 ช่องใหญ่ นับเป็นเวลา 60 นาที เข็มสั้นจะหมุนไป 1 ช่องใหญ่ หรือ 1 ช่วงตัวเลขนับเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้น 1 ชั่วโมงจึงมี 60                     นาที