ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

[熟语, 成语]/สำนวนจีน

成语词典/พจนานุกรมสำนวน:

คำที่ [熟语, 成语]/สำนวนจีน 解释/ความหมาย
  1   大含细入 解释/ความหมาย
  2   大好河山 解释/ความหมาย
  3   大声疾呼 解释/ความหมาย
  4   大相径庭 解释/ความหมาย
  5   大有可观 解释/ความหมาย
  6   各人自扫门前雪 解释/ความหมาย
  7   代拆代行 解释/ความหมาย
  8   担惊受怕 解释/ความหมาย
  9   各色各样 解释/ความหมาย
  10   倾家败产 解释/ความหมาย
  11   丹凤朝阳 解释/ความหมาย
  12   各色名样 解释/ความหมาย
  13   倾家荡产 解释/ความหมาย
  14   胆大心粗 解释/ความหมาย
  15   各色人等 解释/ความหมาย
  16   倾家竭产 解释/ความหมาย
  17   惮赫千里 解释/ความหมาย
  18   各式各样 解释/ความหมาย
  19   倾家破产 解释/ความหมาย
  20   当耳边风 解释/ความหมาย
  21   各抒己见 解释/ความหมาย
  22   倾柯卫足 解释/ความหมาย
  23   岛瘦郊寒 解释/ความหมาย
  24   各抒所见 解释/ความหมาย
  25   倾筐倒庋 解释/ความหมาย