ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

在线词典/พจนานุกรมออนไลน์

พจนานุกรมภาษาจีน-อังกฤษ : Chinese-English dictionary

No. 词语/Vocabulary 翻译/Translate
  1   T字帐 翻译/Translate
  2   ⿔ 翻译/Translate
  3   〇 翻译/Translate
  4   㐄 翻译/Translate
  5   㐅 翻译/Translate
  6   㐆 翻译/Translate
  7   㐌 翻译/Translate
  8   㐖 翻译/Translate
  9   㐖毒 翻译/Translate
  10   㐜 翻译/Translate
  11   㐡 翻译/Translate
  12   㐤 翻译/Translate
  13   㑇 翻译/Translate
  14   㑳 翻译/Translate
  15   㒸 翻译/Translate
  16   㔾 翻译/Translate
  17   㗂 翻译/Translate
  18   㗎 翻译/Translate
  19   㝵 翻译/Translate
  20   㞎 翻译/Translate
  21   㞎㞎 翻译/Translate
  22   㥁 翻译/Translate
  23   㨗 翻译/Translate
  24   㬎 翻译/Translate
  25   㮸 翻译/Translate