ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
บังคับ
baŋkháp
バンカップ
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
กลางคัน klaaŋ khan
ฝืน fʉ̌ʉn
เคาะ khɔ́
กักตุน kàk tun
ขี้อ้อน khîi ɔ̂ɔn
ดีๆ di dii
อีกประการหนึ่ง ìik pràkaan nʉ̀ŋ
ของกลาง khɔ̌ɔŋ klaaŋ
ถึงเมื่อไร thʉ̌ŋ mʉ̂aray
ปิดไปแล้ว pìt pay lɛ́ɛw
เจ้าคนนายคน câw khon naay khon
ปลด plòt
ไฟตก fay tòk
ลัทธิ látthí
ผีสาง phǐi sǎaŋ
ตาบอด taa bɔ̀ɔt
ใช่ไหม chây máy
เพ้อฝัน phə́ə fǎn
เคย khəəy
ปกติ pokatì
หมดจด mòt còt
สิ้นเปลือง sîn plʉaŋ
เส้นใหญ่ sên yày
สกปรก sòkkapròk
ซ้าย sáay
ลายดอกไม้ laay dɔ̀ɔkmáay
เป็นแถว pen thɛ̌w
ดินสอกด dinsɔ̌ɔ kòt
ต่อจากนั้น tɔ̀ɔ càak nán
ใบสั่งแพทย์ bay sàŋ phɛ̂ɛt