ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
จากกัน
càak kan
ジャーク ガン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ประธานบริษัท prathaan bɔɔrisàt
ดีเด่น dii dèn
เคียง khiaŋ
ทีไร thiiray
ประหลาด pralàat
รับโทษ ráp thôot
ลักลอบ lák lɔ̂ɔp
ทาง thaaŋ
ธรรมะ thammá
พิธีกร phíthiikɔn
สบายดีไหม sabaay dii máy
ไม่ต้องเกรงใจ mây tɔ̂ŋ kreeŋ cay
คุณ khun
ขั้นต่ำ khân tàm
ปู่ pùu
พี่สาว phîi sǎaw
ที่ไหน thîi nǎy
วรรณะ wanná
วันธรรมดา wan thammadaa
ย้อนกลับมา yɔ́ɔn klàp maa
มวน muan
อู้ฟู่ ûu fûu
เหมือนกัน mʉ̌an kan
วินาศกรรม wínaasàkam
สายไฟฟ้า sǎay fay fáa
ที่นี่ thîi nîi
ตามที taam thii
บกพร่อง bòk phrɔ̂ŋ
องค์กร oŋkɔɔn
เท้าเปล่า tháaw plàaw