ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
ไอ้บ้า
ây bâa
アイ バー
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
หลับตากระต่าย làp taa kràtàay
ไม่เห็นจะ...เลย mây hěn cà ... ləəy
ดมกาว dom kaaw
นับว่า... náp wâa ...
ลวง luaŋ
อีกประการหนึ่ง ìik pràkaan nʉ̀ŋ
ลดลง lót loŋ
ชี้แจง chíi cɛɛŋ
มอเตอร์ไซค์พ่วง mɔɔtəəsay phûaŋ
ชุ่ม chûm
ปะติ๋ว pàtǐw
ว่างงาน wâaŋ ŋaan
ด้อยพัฒนา dɔ̂ɔy phátthanaa
ของ khɔ̌ɔŋ
สวัสดิการ sawàtdìkaan
ร้อยละ rɔ́ɔy lá
หนังสือนำเที่ยว nǎŋsʉ̌ʉ nam thîaw
อยาก yàak
สงสัย sǒŋsǎy
เสมอ samə̌ə
งาช้าง ŋaa cháaŋ
คู่ khûu
แม้แต่กระทั่ง mɛ́ɛ tɛ̀ɛ kràthâŋ
เมีย mia
ข้างล่าง khâŋ lâaŋ
เลี้ยงรับรอง líaŋ ráp rɔɔŋ
คุณค่า khun khâa
ฟันปลอม fan plɔɔm
เรือดำน้ำ rʉa dam náam
กร่อย krɔ̀y