ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ประโยคภาษาจีน

中文句子

ลำดับ ประโยคภาษาจีน
  1
zài
wǒ men de
我们的
chéng shì
城市
yǒu
yí gè
一个
shí pǐn
食品
ān quán xìng
安全性
shù jù
数据
zhuī zōng
追踪
zhōng xīn
中心
gāi
zhōng xīn
中心
zhǔ yào
主要
fù gài
覆盖
de
shí pǐn
食品
yǒu
shuǐ guǒ
水果
shū cài
蔬菜
hǎi xiān
海鲜
jiā chù
家畜
huò
jī dàn
鸡蛋
  2
"
měi
fān
dōu
xiàng
zài
pū chuáng
铺床
yí yàng
一样
yì zhāng
一张
jù dà
巨大
de
zhǐ
fān
qǐ lai
起来
yòu
luò xià
落下
  3
10%
de
shòu fǎng zhě
受访者
rèn wéi
认为
lǚ xíng
旅行
de
yuán yīn shì
原因是
duì
zì jǐ
自己
dān shēn
单身
gǎn dào
感到
nán wéi qíng
难为情
zhè zhǒng
这种
gǎn jué
感觉
bù jǐn
不仅
zài
yù dìng
预订
jiē duàn
阶段
cún zài
存在
ér qiě
而且
zài
dù jià
度假
qī jiān
期间
cún zài
存在
  4
5
yuè
3
měi guó sī fǎ bù
美国司法部
jǐ yǔ
给予
le
dé yì zhì yín háng
德意志银行
DB
yí gè
一个
yán zhòng
严重
de
mín shì sù sòng
民事诉讼
shēng chēng
声称
gāi
yín háng
银行
huǎng bào
谎报
le
àn jiē
按揭
dǐ yā
抵押
fēng xiǎn
风险
gāi
yín háng
银行
qí xià
旗下
zǐ gōng sī
子公司
chéng gōng
成功
qiān shǔ
签署
le
měi guó
美国
guó jiā
国家
lián bāng
联邦
zhù fáng
住房
guǎn lǐ jú
管理局
bǎo xiǎn
保险
  5
60%
de
nǚ xìng
女性
hé ěr méng
荷尔蒙
cuī rǔ jī sù
催乳激素
chǔ yú
处于
gāo
shuǐ píng
水平
zhè
yì wèi zhe
意味着
nán xìng
男性
gèng
róng yì
容易
fēn mì
分泌
lèi yè
泪液
  6
66%
de
lǜ shī
律师
jiāng
zuò wéi
作为
lí hūn àn
离婚案
de
zhǔ yào
主要
qǔ zhèng
取证
lái yuán
来源
  7
DCM
lì jí
立即
xíng dòng
行动
duì
yáng
wài zhǎng
外长
jìn xíng
进行
xīn fèi
心肺
fù sū
复苏
yā zhù
压住
lí mǐ
厘米
de
xiōng gǔ
胸骨
tóng shí
同时
bǎo chí
保持
yā suō
压缩
huàn qì
换气
zài lǐ
在理
xiǎng
de
30
:
2
de
bǐ lì
比例
  8
[
CDATA
[
>
yǐ biàn
以便
xù liè
序列
zhōng
zuì hòu
最后
de
>
yuǎn lí
远离
zhè xiē
这些
zhōng kuò hào
中括号
  9
méi yǒu
没有
yīng bàng
英镑
fàng zài
放在
nǐ de
你的
zhěn tou
枕头
xià
  10
wèi shén me
为什么
bù ràng
不让
xiān
ne
  11
jīn tiān
今天
yùn qi
运气
bù hǎo
不好
niè rú
嗫嚅
zhe
huí dá
回答
  12
tā men
他们
pài
le
yí gè
一个
xiǎo zǔ
小组
guò lái
过来
diào chá
调查
chéng běn
成本
shēng chǎn néng lì
生产能力
  13
yǐ qián
以前
tā men
他们
shēng chēng
声称
rú guǒ
如果
tā men
他们
xiū gǎi
修改
duì
zhèng fǔ
政府
de
píng jí
评级
bì rán
必然
huì
jiàng dī
降低
duì
yì xiē
一些
bǎo xiǎn gōng sī
保险公司
de
yù qī
预期
yīn wèi
因为
zhè xiē
这些
gōng sī
公司
dōu
chí yǒu
持有
dà liàng
大量
de
zhèng fǔ
政府
gōng zhài
公债
  14
dàn shì
但是
jìn yí bù
进一步
bǔ chōng
补充
shuō
jiàn yú
鉴于
jiāng
wéi tā mìng
维他命
D
gài piàn
钙片
jié hé
结合
qǐ lai
起来
fú yòng
服用
de
shí yàn xìng
实验性
yán jiū
研究
bèi
pái chú
排除
zài
fēn xī yán jiū
分析研究
zhī wài
之外
gǔ kē
骨科
yī shēng
医生
yí duì
一对
zhè
qí zhōng
其中
de
dà bù fen
大部分
tí chū
提出
le
zhì yí
质疑
  15
céng jīng
曾经
dú zì
独自
dào
lìng
yí gè
一个
guó jiā
国家
lǚ yóu
旅游
ma
  16
yī shēng
医生
jīng cháng
经常
shǐ yòng
使用
guǎng pǔ
广谱
kàng shēng sù
抗生素
yīn wèi
因为
tā men
他们
bù néng
不能
qīng chu
清楚
de
pàn duàn
判断
tè dìng
特定
de
yǐn fā
引发
jí bìng
疾病
de
bìng yuán tǐ
病原体
  17
qù nián
去年
shī yòng
施用
le
liù
dào
qī cì
七次
nóng yào
农药
dàn
jīn nián
今年
guān chá
观察
le
tián jiān
田间
de
qíng kuàng
情况
zhǐ
shǐ yòng
使用
le
sān cì
三次
shāng pǐn
商品
nóng yào
农药
liǎng cì
两次
shēng wù nóng yào
生物农药
yìn liàn
印楝
lú huì
芦荟
  18
xiǎng
de
dàn shì
但是
shuō
tài
wēi xiǎn
危险
le
  19
rú guǒ
如果
tā men
他们
shuō
de
shì
zhèng què
正确
de
jiù
xiàng
suǒ
xiāng xìn
相信
de
nà me
那么
qíng kuàng
情况
sì hū
似乎
shì
guāng yuán
光源
yào
cóng
yuán zǐ
原子
nèi bù
内部
bō duó
剥夺
diàn zǐ
电子
  20
xí hàn
席汉
cán jí
残疾
liáng biǎo
量表
zhǔ yào
主要
héng liáng
衡量
de
shì
yì yù
抑郁
duì
gè rén
个人
chǔ lǐ
处理
qīn yǒu
亲友
guān xi
关系
de
néng lì
能力
yǐ jí
以及
zài jiā
在家
tíng
gōng zuò
工作
xué xiào
学校
zhòng dì
中的
biǎo xiàn
表现
suǒ
zào chéng
造成
de
yǐng xiǎng
影响
  21
dāng
dào
zài jiā
在家
rāng rang
嚷嚷
xiōng kǒu
胸口
téng
de shí hòu
的时候
wán quán
完全
shuō
míng liǎo
明了
wǒ men
我们
jiā
shì
duō me
多么
de
xū yào
需要
bāng zhù
帮助
  22
dāng
mǒu mǒu
某某
rén
zài
diàn shì
电视
zhōng
shuō
le
,
zhè jiā
这家
qǐ yè
企业
jiù
xiāng dāng yú
相当于
zhōng guó
中国
de
yà mǎ xùn
亚马逊
jiù
méi
rén
huì
duì
zhōng guó
中国
gōng sī
公司
de
shí lì
实力
chǎn shēng
产生
yí wèn
疑问
ér
zhōng guó jīng jì
中国经济
zēng zhǎng
增长
de
jiǎo bù
脚步
sì hū
似乎
bú huì
不会
tíng zhǐ
停止
  23
huái jiù
怀旧
yóu
xī là
希腊
zì gēn
字根
zhé mó
折磨
huí guī
回归
zǔ chéng
组成
zì miàn yì si
字面意思
shì
yí gè rén
一个人
duì
gù xiāng
故乡
de
sī niàn
思念
  24
wǒ men
我们
shì
rú hé
如何
ràng
sī xiǎng
思想
zài
rén lèi shè huì
人类社会
huó
zì rán
自然
shì jiè
世界
zhōng
chuān xíng
穿行
de
shè jí
涉及
hěn duō
很多
zhǐ kě yì huì
只可意会
bù néng
不能
yán chuán
言传
de
dōng xi
东西
shuō
  25
wǒ men
我们
sǐ hòu
死后
huì
fā shēng
发生
shén me
什么