ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น

50,000 บาท เศษ
hâa mʉ̀ʉn bàat sèet
5万バーツ(端数切捨て)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในประโยค

#構成語意味
150,000
2
3บาท
4
5เศษ
PREVIOUS NEXT
ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น  
มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้ mii tɛ̀ɛ tua eeŋ thâwnán thîi cà chûay tua eeŋ dây
กรุณาอย่าเปิดหน้าต่าง karunaa yàa pə̀ət nâatàaŋ
ครั้งหนึ่งยืมหนังสือได้มากที่สุดกี่เล่ม khráŋ nʉ̀ŋ yʉʉm nǎŋsʉ̌ʉ dây mâak thîisùt kìi lêm
เขาน่าจะรู้ kháw nâa cà rúu
พักให้แข็งแรงดีซะก่อนเถอะ phák hây khɛ̌ŋ rɛɛŋ dii sá kɔ̀ɔn thə̀
เมาไม่ขับ maw mây khàp
เขาเป็นนักธุรกิจมีชื่อคนหนึ่งในกรุงเทพฯ kháw pen nák thulákìt mii chʉ̂ʉ khon nʉ̀ŋ nay kruŋthêep
คุยโทรศัพท์กับเขา khuy thoorasàp kàp kháw
จะซื้ออะไรไปฝากเขาดีนะ cà sʉ́ʉ aray pay fàak kháw dii ná
รู้จักผ่านทางเกมส์ rúucàk phàan thaaŋ keem
เข้าแถว khâw thɛ̌w
ถ้ายิงไม่โดนก็ไร้ความหมาย thâa yiŋ mây doon kɔ̂ ráy khwaam mǎay
นิสัยแย่ nísǎy yɛ̂ɛ
รับสภาพ ráp saphâap
ไว้ใจเขาได้ wáy cay kháw dây
ใส่รหัสให้แกะยากๆ sày ráhàt hây kɛ̀ yâk yâak
ฉันตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะไม่ตื่นสาย chán tâŋ pâw mǎay wâa pii níi cà mây tʉ̀ʉn sǎay
ต้องขยันดูหนังสือ ไม่งั้นจะเรียนไม่จบ tɔ̂ŋ khayǎn duu nǎŋsʉ̌ʉ mây ŋán cà rian mây còp
ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ pay námátsakaan phrá patom ceedii
หนังสือธรรม nǎŋsʉ̌ʉ tham
คนไทยเชื่อกันว่าพระภูมิคุ้มครองคนในบ้าน khon thay chʉ̂a kan wâa phráphuum khúmkhrɔɔŋ khon nay bâan
เสื้อหด sʉ̂a hòt
วันนี้มาโรงเรียนใช้เวลานานกว่าที่ควร wanníi maa rooŋrian cháy weelaa naan kwàa thîi khwan
ตำรวจค้นหายาเสพติด tamrùat khón hǎa yaa sèep tìt
สงครามยุติ sǒŋkhraam yúttì
ใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินตัว cháy ŋən fûmfʉay kəən tua
แดดอันแรงกล้า dɛ̀ɛt àn rɛɛŋ klâa
เล่นเสียงสระพยัญชนะให้คล้องจองกัน lên sǐaŋ sàrà phayanchaná hây khlɔ́ŋ cɔɔŋ kan
เป็นผู้ชายต้องไม่รังแกผู้หญิง pen phûuchaay tɔ̂ŋ mây raŋkɛɛ phûuyǐŋ
สามารถพลิกกลับมาเอาชนะได้ sǎamâat phlík klàp maa aw chaná dâay