ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ประโยคภาษาญี่ปุ่น : คำอ่านไทย

日本語の文章

ลำดับ ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น
  1
แม่บังคับลูกให้ทานผัก
mɛ̂ɛ baŋkháp lûuk hây thaan phàk
  2
คะแนนสอบเป็นไง
khánɛɛn sɔ̀ɔp pen ŋay
  3
ถ้าเผลอไปกอดแล้วเธอจะว่ายังไง
thâa phlə̌ə pay kɔ̀ɔt lɛ́ɛw thəə cà wâa yaŋŋay
  4
บริษัทจะจ่ายโบนัสเดือนนี้ พนักงานจึงมีท่าทางร่าเริงแจ่มใส
bɔɔrísàt cà càay boonás dʉan níi phanákŋaan cʉŋ mii thâa thaaŋ râarəəŋ cɛ̀msǎy
  5
ตั้งใจเรียนนะลูก
tâŋcay rian ná lûuk
  6
ช้างมีรูปร่างประหลาดเป็นสัตว์บก
cháaŋ mii rûup râaŋ pralàat pen sàt bòk
  7
50,000 บาท เศษ
hâa mʉ̀ʉn bàat sèet
  8
ไปกี่ครั้งๆก็จำทางไม่ได้สักที
pay kìi khráŋ kìi khráŋ kɔ̂ cam thaaŋ mây dây sák thii
  9
ตบหลังทักทาย
tòp lǎŋ thák thaay
  10
ผมร่วง
phǒm rûaŋ
  11
มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้
mii tɛ̀ɛ tua eeŋ thâwnán thîi cà chûay tua eeŋ dây
  12
อยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเอง
yàak cà sʉ́ʉ bâan pen khɔ̌ɔŋ tua eeŋ
  13
ตัวระเบิดเป็นชิ้นๆ
tua rábə̀ət pen chín chín
  14
คุยกันเป็นภาษาไทย
khuy kan pen phaasǎa thay
  15
อย่าดีกว่า
yàa dii kwàa
  16
กรุณาอย่าเปิดหน้าต่าง
karunaa yàa pə̀ət nâatàaŋ
  17
คุณต้องทำได้แน่ๆ
khun tɔ̂ŋ tham dây nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ
  18
คุณไม่สบายไม่ควรสูบบุหรี่
khun mây sabaay mây khuan sùup bùrìi
  19
พ่อยอมให้ผมไปเรียนที่เมืองนอก
phɔ̂ɔ yɔɔm hây phǒm pay rian thîi mʉaŋ nɔ̂ɔk
  20
แม่ไม่ยอมให้ฉันไปเที่ยวตอนกลางคืน
mɛ̂ɛ mây yɔɔm hây chán pay thîaw tɔɔn klaaŋ khʉʉn
  21
ร้านนี้เป็นร้านขายของสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
ráan níi pen ráan khǎay khɔ̌ɔŋ sǎmràp dèk dooy chaphɔ́
  22
ด้วยความจนเขาก็เลยไปเป็นโจร
dûay khwaam con kháw kɔ̂ ləəy pay pen coon
  23
ครั้งหนึ่งยืมหนังสือได้มากที่สุดกี่เล่ม
khráŋ nʉ̀ŋ yʉʉm nǎŋsʉ̌ʉ dây mâak thîisùt kìi lêm
  24
รัฐบาลชุดหน้าจะเป็นยังไง
rátthabaan chút nâa cà pen yaŋŋay
  25
อีก 4 วันนับจากวันที่เขากลับญี่ปุ่น
ìik sìi wan náp càak wan thîi kháw klàp yîipùn