ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

สำนวนจีน/ภาษาไทย สำนวนจีน/ภาษาจีน ประโยคภาษาจีน พจนานุกรมภาษาจีน-จีน พจนานุกรมภาษาจีน-อังกฤษ หัดเขียนภาษาจีน

ดิกชันนารี

Translate Chinese to Thai :: แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย :: 将中文翻译成泰语

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   竊盜統治 ความหมาย
  2   禽龙 ความหมาย
  3   青龙木 ความหมาย
  4   水龙 ความหมาย
  5   水龍 ความหมาย
  6   特奎拉龙舌兰 ความหมาย
  7   铁氟龙 ความหมาย
  8   瓦龙人 ความหมาย
  9   瓦龙语 ความหมาย
  10   瓦龍人 ความหมาย
  11   伪龙 ความหมาย
  12   香龙草 ความหมาย
  13   香龙豆 ความหมาย
  14   虚幻龙 ความหมาย
  15   倚天屠龙记 ความหมาย
  16   勇者鬥惡龍 ความหมาย
  17   魚龍屬 ความหมาย
  18   长花龙血树 ความหมาย
  19   蛰龙介科 ความหมาย
  20   蛰龙介属 ความหมาย
  21   置鮎龍太郎 ความหมาย
  22   重爪龙 ความหมาย
  23   祖龙 ความหมาย
  24   艾芬品猴梗 ความหมาย
  25   白眉猴 ความหมาย