ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

สำนวนจีน/ภาษาไทย สำนวนจีน/ภาษาจีน ประโยคภาษาจีน พจนานุกรมภาษาจีน-จีน พจนานุกรมภาษาจีน-อังกฤษ หัดเขียนภาษาจีน

ดิกชันนารี

Translate Chinese to Thai :: แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย :: 将中文翻译成泰语

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   狐猴属 ความหมาย
  2   狐猴亚目 ความหมาย
  3   环尾狐猴 ความหมาย
  4   瘠懒猴 ความหมาย
  5   金熊猴 ความหมาย
  6   金熊猴属 ความหมาย
  7   绢毛猴 ความหมาย
  8   绢毛猴属 ความหมาย
  9   喀麦隆长尾猴 ความหมาย
  10   懒猴 ความหมาย
  11   懒猴科 ความหมาย
  12   懒猴属 ความหมาย
  13   绿长尾猴 ความหมาย
  14   猫猴 ความหมาย
  15   毛狐猴 ความหมาย
  16   毛狐猴属 ความหมาย
  17   獼猴 ความหมาย
  18   普通獼猴 ความหมาย
  19   狨猴 ความหมาย
  20   树熊猴 ความหมาย
  21   树熊猴属 ความหมาย
  22   秃猴 ความหมาย
  23   秃猴属 ความหมาย
  24   兔猴 ความหมาย
  25   兔猴属 ความหมาย