ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

สำนวนจีน/ภาษาไทย สำนวนจีน/ภาษาจีน ประโยคภาษาจีน พจนานุกรมภาษาจีน-จีน พจนานุกรมภาษาจีน-อังกฤษ หัดเขียนภาษาจีน

ดิกชันนารี

Translate Chinese to Thai :: แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย :: 将中文翻译成泰语

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   白眉猴属 ความหมาย
  2   白臀葉猴屬 ความหมาย
  3   斑鼯猴 ความหมาย
  4   赤猴 ความหมาย
  5   赤猴属 ความหมาย
  6   丛猴 ความหมาย
  7   丛猴属 ความหมาย
  8   大狐猴 ความหมาย
  9   大狐猴科 ความหมาย
  10   大狐猴属 ความหมาย
  11   蜂猴属 ความหมาย
  12   跗猴 ความหมาย
  13   合趾猴 ความหมาย
  14   恒河猴 ความหมาย
  15   猴 ความหมาย
  16   猴板栗 ความหมาย
  17   猴面包树 ความหมาย
  18   猴面包树属 ความหมาย
  19   猴面蝴蝶草属 ความหมาย
  20   猴面犬 ความหมาย
  21   猴水瓶 ความหมาย
  22   吼猴 ความหมาย
  23   吼猴属 ความหมาย
  24   狐猴 ความหมาย
  25   狐猴科 ความหมาย