ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น

แม่บังคับลูกให้ทานผัก
mɛ̂ɛ baŋkháp lûuk hây thaan phàk
母は子供に野菜を食べさせる

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในประโยค

#構成語意味
1แม่
2บังคับ
3ลูก
4ให้
5ทาน
6ผัก
PREVIOUS NEXT
ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น  
ตั้งใจเรียนนะลูก tâŋcay rian ná lûuk
ผมร่วง phǒm rûaŋ
คุณต้องทำได้แน่ๆ khun tɔ̂ŋ tham dây nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ
แฟนอ่อนกว่าผมสามปี fɛɛn ɔ̀ɔn kwàa phǒm sǎam pii
เรียกเงินเดือนเกินความสามารถ rîak ŋən dʉan kəən khwaam sǎamâat
ถูกตัวกัน thùuk tua kan
เขาทำแต่งาน kháw tham tɛ̀ɛ ŋaan
เขาตอบรับอย่างไม่มั่นใจ kháw tɔ̀ɔp ráp yàaŋ mây mâncay
หายใจเกือบไม่ทัน hǎay cay kʉ̀ap mây than
ชักหิว chák hǐw
ท่องคาถา thɔ̂ŋ khaathǎa
ผิวลอก phǐw lɔ̀ɔk
โรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษา rôok níi yaŋ mây mii wíthii ráksǎa
ภาษาไทยปนภาษาญี่ปุ่น phaasǎa thay pon phaasǎa yîipùn
ปูพรม puu phrom
นักเรียนแย่งกันตอบคำถามของคุณครู nákrian yɛ̂ɛŋ kan tɔ̀ɔp kham thǎam khɔ̌ɔŋ khun khruu
ในที่สุดก็ซื้อนาฬิกาที่หมายตาไว้จนได้ nay thîi sùt kɔ̂ sʉ́ʉ naalikaa thîi mǎay taa wáy con dây
ผิวหยาบ phǐw yàap
พ่อแม่มีพระคุณกับลูก phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ mii phrákhun kàp lûuk
เรือนไทยสะเทินน้ำสะเทินบก rʉan thay sàthəən náam sathəən bòk
เล่านิทานต่อๆกันมาว่า... lâw níthaan tɔ̀ɔ tɔ̀ɔ kan maa wâa ...
ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับใคร mây chɔ̂ɔp yùu tâay baŋkháp khray
ชีวิตของชาวชนบทจืดชืด chiiwít khɔ̌ɔŋ chaaw chonnabòt cʉ̀ʉt chʉ̂ʉt
ดำรงชีวิต damroŋ chiiwít
อย่าบอกนะว่าลืมไปแล้ว yàa bɔ̀ɔk ná wâa lʉʉm pay lɛ́ɛw
ม.รามฯ mɔɔ raam
ตั้งแต่จำความได้ tâŋtɛ̀ɛ cam khwaam dây
ลองคิดในมุมกลับว่า... lɔɔŋ khít nay mum klàp wâa ...
หลักฐานมัดตัว làk thǎan mát tua
สรรพนามบุรุษที่ 1 sàpphanaam bùrùt thîi nʉ̀ŋ