ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

การทักทายในภาษาจีน

1.你好
    Nǐ hǎo
    หนี่ห่าว
    สวัสดี

2.您好
    Nín hǎo
    หนินห่าว
    สวัสดี

3.早安
   Zǎo ān
   เจ่าอาน
   อรุณสวัสดิ์

4.早上好
   Zǎoshang hǎo
   เจ่าซ่างห่าว
   สวัสดีตอนเช้า

5.晚安
   Wǎn'ān
   หวานอาน
   ราตรีสวัสดิ์

6.晚上好
   Wǎnshàng hǎo
   หว่านซ่างห่าว
   สวัสดีตอนเย็น

7.老师好
   Lǎoshī hǎo
   เหล่าซือห่าว
   สวัสดีคุณครู/อาจารย์
   
8.好久不见,你怎么样?
   Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zěnme yàng?
   ห่าวจิ่วปู๋เจี้ยน หนี๋เจิ่นเมอย่าง
   ไม่ได้เจอกันนาน เป็นไงบ้าง

9.最近忙吗?
   Zuìjìn máng ma?
   จุ้ยจิ้น หมางมะ
   ช่วงนี้ยุ่งไหม

10.你身体好吗?
      Nǐ shēntǐ hǎo ma?
      หนี่เซินถี่ห่าวมะ
      คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง

11.我的身体很好。
      Wǒ de shēntǐ hěn hǎo.
      หว่อเตอเซินถี่เหิ่นห่าว
       สุขภาพฉันดี

12.你父母身体好吗?
      Nǐ fùmǔ shēntǐ hǎo ma?
      หนี่ ฟู่หมู่ เซินถี่ ห่าวมะ
      พ่อแม่คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง

13.带我向他们问好。
     Dài wǒ xiàng tāmen wènhǎo.
     ไต้หว่อเซี่ยงทาเมิน เวิ่นห่าว
      ฝากสวัสดีพ่อแม่คุณด้วย

14.你好吗?
      Nǐ hǎo ma?
      หนีห่าวมะ
      คุณสบายดีไหม

15.我很好,你呢
      Wǒ hěn hǎo, nǐ ne
      หว่อ เหินห่าว หนี่เนอ
      ฉันสบายดี คุณล่ะ

16.我也很好。
      Wǒ yě hěn hǎo.
      หว่อ เหย่ เหิน ห่าว
      ฉันก็สบายดี

PREVIOUS NEXT
Content  
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน