ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี

남자(นัมจา) ผู้ชาย

여자(ยอจา) ผู้หญิง

게이(เกอี) กระเทย

어른(ออ รึน) ผู้ใหญ่

님자 아 이 (นัมจาอาอี) เด็กชาย

여자 아 이 (ยอจาอาอี) เด็กหญิง

아버 지(อาบอจี) พ่อ

어머 니(ออมอนี) แม่

아들 (อาดึล) ลูกชาย

딸 (ตัล) ลูกสาว

형(ฮย็อง) พี่ชาย(น้องชายเรียกพี่ชาย)

오빠(โอปา) พี่ชาย(น้องสาวเรียกพี่ชาย)

누나(นูนา) พี่สาว(น้องชายเรียกพี่สาว)

언니(อ็อนนี) พี่สาว(น้องสาวเรียกพี่สาว)

남동 생(นัมดงแซ็ง) น้องชาย

여동 생(ยอดงแซ็ง) น้องสาว

사촌(ซาชน) ลูกพี่ลูกน้อง

남편(นัมพย็อน) สามี

아내(อาแน) ภรรยา

친구(ชินกู) เพื่อน

애인 /연인 (แออิน/ยออิน) แฟน/คู่รัก

PREVIOUS NEXT
Content  
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี