ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน

1.没关系(โดยทั่วไปจะใช้ตัวนี้)
   Méiguānxì
   เหมย กวาน ซี
   ไม่เป็นไร

2.不要紧
   Bùyàojǐn
    ปู๋ เย่า จิ่น
   ไม่เป็นไร

3.别介意
   Bié jièyì
   เปี๋ย เจี้ย อี้
   ช่างเถอะ

4.没事儿
   Méishì er
   เหมย ซื่อร์
   ไม่เป็นอะไรหรอก

5.算了
   Suànle
   ซ่วน เลอ
   ลืมมันเถิด

6.这不是你的错
   Zhè bùshì nǐ de cuò
   เจ้อ ปู้ ซื่อ หนี่ เตอ ชั่ว
   ไม่ใช่ความผิดของคุณ

PREVIOUS NEXT
Content  
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น