ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

การขอโทษในภาษาจีน

1.对不起(โดยทั่วไปจะใช้ตัวนี้)
   Duìbùqǐ
   ตุ้ยปู้ฉี่
   ขอโทษค่ะ/ครับ

2.请原谅
   Qǐng yuánliàng
   ฉิ่ง เหยียนเลี่ยง
   ประทานโทษค่ะ/ครับ

3.不好意思
   Bù hǎoyìsi
   ปู้ห่าวอี้ซือ
   ขอโทษค่ะ/ครับ

4.真不好意思
   Zhēn bù hǎoyìsi
   เจิน ปู้ ห่าว อี้ ซือ
   ต้องขอโทษจริงๆ

5.打扰了
    Dǎrǎole
    ต่า หร่าว เลอ
    ต้องรบกวนแล้ว

6. 真抱歉(สุภาพมาก)
     Zhēn bàoqiàn
     เจิน ป้าว เชี่ยน
     ขออภัยค่ะ/ครับ

PREVIOUS NEXT
Content  
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน