ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน

คำสัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
下雨  xià yǔ เซี่ย หยู่ร์ ฝนตก
细雨 xì yǔ ซี่หยู่ร์ ฝนตกปรอยๆ
阴天  yīn tiān อินเทียน ท้องฟ้ามืดครึ้ม
雷  léi เหลย ฟ้าร้อง
虹  hóng หง รุ้ง
下雪  xià xuě เซี่ยเสี่ย หิมะตก
ลู่ น้ำค้าง
yún หยุนร์ เมฆ
雹  báo เป๋า ลูกเห็บ
闪电  shǎn diàn ส่านเตี้ยน ฟ้าแลบ
多云 duō yún ตัวหยุนร์ มีเมฆมาก
风力 fēng lì เฟิงลี่ แรงลม
暴风 bào fēng ปาวเฟิง พายุ
暴风雪 bàofēngxuě เป้าเฟิงเสี่ย พายุหิมะ
龙卷风 lóngjuǎnfēng หลงกว่านเฟิง พายุทอร์นาโด
飓风 jùfēng จู้ร์เฟิง พายุเฮอริเคน
台风  tái fēng ไถเฟิง พายุไต้ฝุ่น, ไต้ฝุ่น
气旋 Qìxuán ชี่สวน พายุไซโคลน
热带低气压   rè dài dī qì yā เร่อไต้ตีชี่ยา ดีเปรสชั่นเขตร้อน
旋风  xuàn fēn ซ้วนเฟิง ลมวน, พายุหมุน
暴风 bào fēng ป้าวเฟิง ลมพายุ
海啸 hǎixiào ไห่เซี่ยว สึนามิ
季候风 jì hòu fēng จี่โฮ่วเฟิง มรสุม
强风  qiáng fēng เฉียงเฟิง ลมแรง
气温 qì wēn ชี่เวิน อุณหภูมิ 
温暖 wēn nuǎn เวินหน่วน อบอุ่น
暖和  nuǎn huo หน่วนฮัว อบอุ่น
热  เร่อ ร้อน
闷热  mēn rè เมินเร่อ ร้อนอบอ้าว
湿热 shī rè ซือ ร้อนชื้น
潮湿  cháo shī เฉาซือ เปียกชื้น
霜  shuāng ซวาง น้ำค้างแข็ง
liáng เหลียง เย็น
干  gān กาน แห้ง
冷  lěng เหลิ่ง หนาว
摄氏  shè shì เซ่อซื่อ องศาเซลเซียส
华氏 huá shì ฮวาซื่อ องศาฟาเรนไฮต์
地震  dì zhèn ตี้เจิ้น แผ่นดินไหว
寒带 hán dài หานไต้ เขตหนาว
气压  qì yā ชี่ยา ความกดอากาศ
低气压  dī qì yā ตีชี่ยา ความกดอากาศต่ำ
高气压   gāo qì yā เกาชี่ยา ความกดอากาศสูง
天气报告 tiān qì yù gào เทียนชี่ยู่ร์เก้า รายงานอากาศ
天气预报 tiān qì yù bào เทียนชี่ยู่ร์เป้า พยากรณ์อากาศ
阴天  yīn tiān อินเทียน ท้องฟ้ามืดครึ้ม
PREVIOUS NEXT
Content  
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน