ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

นับเลขจีน

ตัวเลขจีน
พินอิน
คำอ่าน
ตัวเลข
 
líng
หลิง
0
ศูนย์
一 
อี
1
หนึ่ง
二 
èr
เอ้อ
2
สอง
三 
sān
ซาน
3
สาม
ซื่อ
4
สี่
อู่
5
ห้า
liù
ลิ่ว
6
หก
ชี
7
เจ็ด
ปา
8
แปด
jiǔ
จิ่ว
9
เก้า
shí
สือ
10
สิบ
十一
shíyī
สืออี
11
สิบเอ็ด
十二
shíèr
สือเอ้อ
12
สิบสอง
二十
èrshí
เอ้อสือ
20
ยี่สิบ
二十一
èrshíyī
เอ้อสืออี
21
ยี่สิบเอ็ด
二十二
èrshíèr
เอ้อสือเอ้อ
22
ยี่สิบสอง
三十
sānshí
ซานสือ
30
สามสิบ
四十
sìshí
ซื่อสือ
40
สี่สิบ
五十
wǔshí
อู่สือ
50
ห้าสิบ
六十
liùshí
ลิ่วสือ
60
หกสิบ
七十
qīshí
ชีสือ
70
เจ็ดสิบ
八十
bāshí
ปาสือ
80
แปดสิบ
九十
jiǔshí
จิ่วสือ
90
เก้าสิบ
一百
yìbǎi
อีไป่
100
หนึ่งร้อย
一千
yìqiān
อีเซียน
1,000
หนึ่งพัน
一万
yíwàn
อีว่าน
10,000
หนึ่งหมื่น
十万
shíwàn
สือว่าน
100,000
หนึ่งแสน
百万
qiānwàn
ไป่ว่าน
1,000,000
หนึ่งล้าน
千万
qiānwàn
สิบล้าน
10,000,000
สิบล้าน
亿
อี้
100,000,000
ร้อยล้าน

 

PREVIOUS NEXT
Content  
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น