ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

การกล่าวลาในภาษาจีน

1.再见
   Zàijiàn
   จ้าย เจี้ยน
   พบกันใหม่

2.明天见.
   Míngtiān jiàn.
   หมิงเทียนเจี้ยน
   พรุ่งนี้เจอกัน

3.回头见.
   Huítóu jiàn.
   หุยโถวเจี้ยน
   แล้วพบกันใหม่

4.有空长联系.
   Yǒu kòng cháng liánxì.
   โหย่วโค่งฉางเหลียนซี่
   มีเวลาเจอกันใหม่นะ
  
5.对不起,我先走了.
   Duìbùqǐ, wǒ xiān zǒuliǎo.
   ตุ้ยปู้ฉี่ หว่อเซียนโจ่วเลอ
   ขอโทษนะ ฉันต้องไปก่อนแล้ว

6.你多保重.
    Nǐ duō bǎozhòng.
    หนี่ ตัว ป่าว จ้ง
    ดูแลตัวเองให้ดีๆนะ

7.一路平安
    Yīlù píng'ān
     อี๋ลู่ผิงอาน
     เดินทางโดยสวัสดิภาพ

8.一路顺风
    Yīlù shùnfēng
    อี๋ลู่ซุ่นเฟิง
    เดินทางโดยสวัสดิภาพ

9.到了以后,我给你打电话。
     Dàole yǐhòu, wǒ gěi nǐ dǎ diànhuà.
     เต้าเลออี่โฮ่ว หวอเก่ยหนี่ต่าเตี้ยนฮว่า
     หลังจากไปถึงแล้ว ฉันจะโทรศัพท์หาคุณ

PREVIOUS NEXT
Content  
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน