ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
公斤 gōngjīn กงจิน กิโลกรัม
公里          gōnglǐ กงหลี่ กิโลเมตร
深度 shēndù เซินตู้ ความลึก
速度 sùdù ซู่ตู้ ความเร็ว
长度 chángdù ฉางตู้ ความยาว
厘米 límǐ หลี่หมี่ เซนติเมตร
高度 gāodù เกาตู้ ความสูง
大概 dàigài ต้าก้าย ประมาณ
重量 zhòngliàng จ้งเลี่ยง น้ำหนัก
体重 tǐzhòng ถี่จ้ง น้ำหนัก
cùn ชุ่น นิ้ว
英尺 yīngchǐ อิงฉื่อ ฟุต
面积 miànjī เมี่ยนจี พื้นที่
体积 tǐjī ถี่จี ปริมาตร
lái ไหล ไร่
英里 yīnglǐ อิงหลี่ ไมล์
lái ไหล เมตร
PREVIOUS NEXT
Content  
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน