ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

การขอบคุณในภาษาจีน

1.谢谢
    Xièxiè
    เซี่ยเซี่ย
    ขอบคุณ

2.多谢
    Duōxiè
    ตัวเซี่ย
    ขอบคุณมาก

3.太感谢你
    Tài gǎnxiè nǐle
    ไท่ ก่าน เซี่ย หนี่  
    ขอบพระคุณมากๆ

4.谢谢你的帮助
    Xièxiè nǐ de bāngzhù
    เซี่ยเซี่ย หนี่ เตอ ปาง จู้
    ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือ

5.麻烦您了
    Máfan nínle
    หมา ฝ่าน หนิน เลอ
    รบหวนคุณแล้ว

6.辛苦你了
    Xīnkǔ nǐle
    ซิน ขุ่ หนีเลอ
    ลำบากคุณแล้ว

7.我很感谢
    Wǒ hěn gǎnxiè
    หว่อ เหิ่น ก่าน เซี่ย
    ฉันขอขอบคุณจริงๆ

PREVIOUS NEXT
Content  
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน